Skip to the content

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Concentra Media Nederland (Mercator 3, 6135 KW te Sittard), hierna te noemen ‘CMNL’.

CMNL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website(s). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. CMNL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door CMNL of door u aan CMNL middels de website(s )van CMNL of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt CMNL geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens CMNL via deze website(s). CMNL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van website(s), waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website(s) is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

CMNL garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De (eigendoms- c.q. exclusieve gebruiks)rechten op de inhoud en lay-out, zowel tekstueel als ter zake visuele uitingen en vormgeving van de website(s) berusten uitsluitend bij ons. Geheel of gedeeltelijke overname c.q. verveelvoudiging c.q. nieuwe openbaarmaking daarvan is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte schriftelijke afspraken met ons (zie ook copyrightverklaring).

Deze voorwaarden kunnen door CMNL worden gewijzigd. Ingeval sprake is van een wijziging, zal CMNL via de haar ter beschikking staande kanalen zulks kenbaar maken. Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met ons (telefoonnummer: 088-0139065).