Skip to the content

Copyright

Dit is de copyrightverklaring van Mediahuis Limburg BV., Mercator 3, 6135 KW te Sittard, hierna te noemen ‘MHL'.

In deze copyrightverklaring zetten wij uiteen wat de juridische status (intellectuele eigendom) is met betrekking tot door ons gepubliceerde informatie/content als ook onder welke condities onze informatie c.q. content door derden (her)gebruikt kan worden.

Op de inhoud en vormgeving van deze website van MHL rust auteursrecht en databankenrecht. Wij behouden ons uitdrukkelijk ons auteursrecht en databankenrecht op de door ons gepubliceerde content voor. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en de door ons gepubliceerde informatie en het gebruik van de door ons gehanteerde en gepubliceerde vormgeving, op welke wijze dan ook, dient door derden vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van MHL.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt juridisch vervolgd. MHL zoekt actief naar inbreuken op haar auteursrechten en databankenrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele partijen, die daartoe de benodigde expertise hebben (zie www.auxen.eu). Indien je zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk van MHL overneemt of openbaar maakt kun je gehouden worden alle hierdoor geleden schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Het is - behoudens uitdrukkelijke afspraak conform onderstaande procedure - niet toegestaan om materiaal uit onze informatie c.q. content. zonder onze toestemming te (her)gebruiken. Indien een persoon of entiteit door ons op enigerlei wijze gepubliceerde content wenst over te nemen, dient de betreffende persoon/entiteit vooraf toestemming te vragen en indien toestemming wordt verleend een eenmalig gebruiksrecht te kopen. Gebruiksrechten op de eventueel bijbehorende foto(s) kunnen tegen de door ons vast te stellen vergoeding per foto/illustratie voor gebruik verworven worden.

Voorwaarde voor het verwerven van een geldig gebruiksrecht c.q. licentie(s) is dat de afspraken adequaat zijn vastgelegd c.q. bevestigd door ons, waarbij tevens onze Gebruiksvoorwaarden door betrokken persoon/entiteit geaccepteerd zijn. Na verwerving van het gebruiksrecht c.q. de licentie is betreffende persoon c.q. entiteit uitsluitend gerechtigd (een deel) van het artikel c.q. de informatie zoals door ons gepubliceerd, over te nemen op de eigen website c.q. intranet c.q. nieuwsbrief.

De geldende procedure voor het verwerven van een gebruiksrecht c.q. licentie is: het verzenden van een e-mailbericht met de titel van het werk en de publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur, ter attentie van copyright@mgl.nl. In de betreffende e-mail dient tevens vermeld te worden waarin en waarom de betreffende persoon c.q. entiteit het door ons gepubliceerde werk wenst op te nemen, de relevante oplage en/of - als de voorgenomen publicatie elektronisch zal zijn - het (gemiddeld) aantal bezoekers.
Op basis van de door ons ontvangen e-mail met gegevens kan - zulks ter uitsluitende beoordeling van ons - door ons toestemming voor gebruik worden verleend op basis van de daarvoor geldende voorwaarden.

Het linken en verwijzen naar pagina's van MHL op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden worden overgenomen c.q. ontleend aan ons artikel c.q. de door ons gepubliceerde informatie en de link van de betreffende derdepartij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij ons. Het framed of inline linken naar websites van ons, waarbij de content van ons opent in een vreemde omgeving, is nimmer toegestaan.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact op met ons (telefoonnummer: 088 – 0139065).